نمونه قرارداد اجاره

نمونه متن یک قرار داد اجاره -نحوه نوشتن قرار اجاره

اجاره نامه، نمونه قرارداد اجاره، شیوه نگارش قرار داد اجاره و…

ماده ۱: طرفین قرارداد              

۱-۱-موجر: فرزند……………….به شماره شناسنامه …………………….صادره از……………………….کدملی…………………………………متولد ……………………. ساکن……………………………………………………………………تلفن ………………………

۲-۱-مستاجر:  ……………………………….فرزند……………….به شماره شناسنامه ……………………صادره از……………………….کدملی………………………………….متولد ……………………ساکن……………………………………………………………………..تلفن ……………………..

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع ………………..دانگ یکباب…………………………واقع در ……………………………………………دارای پلاک ثبتی شماره…………….فرعی از……….. اصلی ………….بخش………….به مساحت………………..مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال………………….صفحه……….دفتر………به نام………………….مشتمل بر ………….. اتاق خواب با حق استفاده برق،آب ، گاز به صورت اختصاصی . شوفاژ روشن/ کولر، پارکینگ………………..فرعی به متراژ……………..مترمربع/ انباری فرعی…………….. به متراژ………………..مترمربع/ تلفن دایر/ غیر دایر به شماره………………………………. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/ مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده۳: مدت اجاره

مدت اجاره………………………ماه/ سال شمسی از تاریخ   /   /   ۱۳ الی   /   /   ۱۳ می باشد.

ماده ۴: اجاره بها و نحوه پرداخت

۱-۴- میزان اجاره بها جمعا…………………………………………….ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ………………………………ریال

۲-۴- اجاره بها در طول مدت این قرارداد جز با توافق طرفین، قابل تغییر نیست.

ماده ۵: تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ   /   /   ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده ۶: شرایط و آثار قرارداد

۱-۶- مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (صرفا توزیع و فروش مواد لبنی) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید. اجاره ملک مشمول تولید مواد لبنی نبوده و مستاجر حق چنین استفاده ای را ندارد.

۲-۶- مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصا از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد مگر با رضایت کتبی و محضری موجر. درصورت تخلف و انتقال اجاره یا منافع به غیر، و یا شراکت باغیر ، موجر حق فسخ قرارداد را دارد و در صورت فسخ مستاجر مکلف به پرداخت اجاره بهای یک سال به موجر می باشد.

۳-۶- در صورتیکه مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از ده روز تاخیر نماید، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۴-۶- پرداخت هزینه های مصرفی آب، برق، گاز،تلفن، شارژ،فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.

۶-۶- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

۷-۶- هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره، نظافت و هزینه های مربوط به سهولت در استفاده  به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند.

۸-۶- کلیه عوارضات شغلی، کسبی، مالیات کسبی، مالیات مستغلاتی، بیمه کارگران و حقوقات دولتی دیگر به هر نحو و طریق که شامل کسب و کار و شغل گردد بعهده مستاجر است و مستاجر هنگام تخلیه باید تسویه حساب از قبیل برق، تلفن، بیمه، مالیات دارایی، عوارض شهرداری و غیره به موجر ارائه نماید.

۹-۶- موجر هیچ گونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، ودیعه و یا تحت هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نکرده و مستاجر حق کسب و پیشه و حقوقات دیگر خود را در برابر اخذ یک  صد هزارریال به موجر مصالحه نمود و صیغه عقد فیمابینهما جاری گردید و مستاجر حق هر گونه ادعایی نسبت به این موضوعات را از خود سلب و ساقط نمود و  اگر از این ناحیه ضرر و زیان یا خسارتی به موجر وارد آیدتعهد نموده و ملتزم میگردد که ضرر و زیان وارده را فورا جبران نماید.

۱۰-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستاجره، بنای اصلی ساختمان، املاک مجاور و بناهای متعلق به همسایگان ، و یا هر گونه خسارت که از فعالت مستاجر در ملک حادث شود مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

۱۱-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین و با رضایت و شرایط جدید ممکن خواهد بود و قرارداد بعدی هیچ گونه ارتباطی با این قرارداد نداشته و ادا مه این قرارداد محسوب نخواهد شد و هیچ گونه حقوق کسبی و تجاری برای مستاجر ایجاد نخواهد کرد.

۱۲-۶- مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستاجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ…………………………………ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد .

۱۳-۶-مستاجر حق هیچگونه تغییر در اساس و بنیاد مغازه را ندارد لیکن می تواند دکورسازی مناسب با هزینه شخصی انجام دهد و موجر از این بابت وجهی پرداخت نخواهد کرد و مستاجر هنگام تخلیه باید محل اجاره را دقیقا به نحوی که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید.

۱۴-۶-مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در محل اجاره می باشد و نیز حفاظت از اموال و رعایت نکات ایمنی بعهده مستاجر است و موجر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۵-۶-مستاجر حق استفاده از مشاعات نظیر پارکینگ و انباری و …. را به هیچ وجه ندارد.

ماده ۷:

کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از مستاجر  ساقط گردید. ولی موجر در مورد تخلف از شروط مندرج در قرارداد و سایر خیارات قانونی، صاحب خیار فسخ می باشد. همچنین  موجر خیار فسخ معامله را دارد بدین شکل که موجر حق دارد از  دو ماه قبل به مستاجر اطلاع داده و اجاره را فسخ نماید و از مستاجر بخواهد ملک را تخلیه نماید.

ماده ۸:

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

لینک های مرتبط نمونه قرارداد اجاره

دعوای اجاره

مشاوره حقوقی دعوای اجاره

مشاوره حقوقی قرار داد اجاره

جکم تخلیه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.