نمونه رای چک برگشتی

نمونه رای چک برگشتی

نمونه رای چک برگشتی

اتهام: صدور چك بلا محل

شاكي:

آقای اسماعيل —- فرزند —- با وكالت آقای —- فرزند رسول به نشاني تهران ميدان ونك—-

متهم:

آقای سيداحسان — فرزند سيدمحمد به نشاني تهران- اتوبان محلاتي—

اتهام: صدور چك بلا محل به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(( راي دادگاه ))

در خصوص شكايت آقاي – اسماعيل —— عليه سيداحسان —— فرزند سيد محمد دايربرصدورتعداد يك فقره چك بلامحل به شماره ——– به مبلغ سه ميليارد عهده بانک انصار با توجه به محتويات پرونده ، شكايت شاكي خصوصي ، گواھي عدم پرداخت صادره ازسوي بانك محال عليه كيفر خواست صادره از دادسراي عمومي تهران ،عدم حضور متهم ، عدم دسترسي ومتواري بودن متهم با وصف ابلاغ قانوني به متهم ، و ساير قرائن و امارات موجود ، به شرح کيفرخواست دادسرا اتهام انتسابي و مجرميت متهم راي دادگاه محرز ومسلم است ، باانطباق عمل ايشان به مواد ۳و۷و۲۲ از قانون اصلاح مواردي از قانون چك مصوب ۸۲/۶/۲ وبه استناد مواد مذكور دادگاه مشاراليه را به تحمل دو سال حبس تعزيري ومحروميت دو ساله از داشتن دسته چك محكوم مينمايد. راي صادره غيابي وظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواھي در همین دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.