نمونه رای مهریه و اعسار

نمونه رای مهریه و اعسار

نمونه رای مهریه و اعسار

خواهان:خانم………………………….. فرزند محمد با وكالت آقای …………………….. فرزند رسول به نشاني تهران – پاسداران ابتداي دولت ……

خوانده: آقای ……. فرزند محمد به نشاني تهران – تهران نو………..

خواسته: مطالبه مهریه و اعسار پرداخت هزینه دادرسی

دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال وبه استنادماده ۲۹۵ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹ به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.

در خصوص دادخواست خانم …………………… …………….باوکالت آقای ………………………. به طرفيت آقای ……………………….بخواسته اعساراز پرداخت هزينه دادرسی به استناد ماده ۵ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ و ماده ۵ آئين نامه اجراي یمصوب ۹۳ با اعسار موقت وی از پرداخت هزينه دادرسی اين کلاسه پرونده تا زمان اجرای حکم ومتمکن شدن وی موافقت می شود ودرخصوص دادخواست وی به طرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه مهريه به ميزان ۳۱۳ عدد سکه تمام بهارآزادی وپرداخت هزينه دادرسی باتوجه به دادخواست تقديمی خواهان وتصوير مصدق سند نکاحيه شماره ……………..صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره …………….. تهران که حکايت از وجود علقه زوجيت دائم بين طرفين با مهريه مذکوررا دارد ونظربه اينکه خوانده دعوی دفاع وايراد در قبال دعوی خواهان معمول نداشته و دليلی بر برائت ذمه خود ارائه وابراز ننموده است ودر جلسه رسيدگی مورخ…………….. نيز حاضرنگرديده ونسبت به ارسال لايحه يا معرفی وکيل نيز اقدامی نکرده است لذا دادگاه با توجه به استصحاب بقاء دين سابق دعوی خواهان را وارد وثابت تشخيص داده ومستنداًبه مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ومواد ۱۰۷۸ و۱۰۸۰ و۱۰۸۲ قانون مدنی ولحاظ آيه ۴ سوره مبارکه نساء حکم به محکوميت خوانده به پرداخت ۳۱۳ عدد سکه تمام بهارآزادی وخسارات دادرسی در حق خواهان صادر واعلام مينمايد بديهی است درصورت خروج متقاضی اعسار(خواهان ) از اعساروتحقق تمکن وی می بايستی نسبت به پرداخت هزينه دادرسی درحق صندوق دولت اقدام نمايدرأی صادره حضوری وظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهی درمحاکم تجديدنظر استان تهران ميباشد.

1 دیدگاه برای “نمونه رای مهریه و اعسار

  1. اشتراک‌ها: آیا مهریه زن خیانتکار پرداخت می شود؟ - مشاوره حقوقی خانواده - وکیل - ایران دادفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.