نمونه دادخواست الزام به استرداد خودرو و مطالبه اجرت المثل

نمونه دادخواست الزام به استرداد خودرو و مطالبه اجرت المثل

نمونه دادخواست الزام به استرداد خودرو و مطالبه اجرت المثل

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل                 محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان -جعفر

 

——-

 

مقیم :تهران —-
خوانده سید —— تهران آیت الله کاشانی—–
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن

۱-الزام خوانده به استرداد یک دستگاه خودروی کامیونت به شماره ——-

۲- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس

۳-الزام خوانده به پرداخت خسارت وارد بر خودرو با جلب نظر کارشناس

۴-تامین خواسته دایر برتوقیف خودروی مذکور از طریق پلیس راهور ناجا

۵-کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه

کلا مقوم به—— ریال

دلايل ومنضمات دادخواست ۱-وکالتنامه

۲-وکالتامه های رسمی به شماره —

۳-اظهارنامه مورخ—–

۴-قرارداد عادی اجاره خودرو مورخ ——–

۵-شناسنامه مالکیت خودرو

۶-قرارداد عادی نقل و انتقال خودرو

 

ریاست محترم دادگاه عمومی

 

 

احتراما به وکالت از خاهان به عرض میرسد:

۱-خواهان مالک یک دستگاه خودرو کامیونت فوتون به شماره ——-  است که اسناد مثبت مالکیت به پیوست تقدیم گردیده است.

۲-آقای ——خودروی فوق را به موجب یک قرارداد اجاره عادی مورخ ۳۰/۱۱/ ۹۲به آقای ——– برای مدت هفت ماه اجاره داده است.

۲-قرارداد اجاره به تاریخ ۳۰/۶/۹۳ منقضی شده است اما خوانده با وجود مطالبه مکرر خواهان ها و ارسال اظهارنامه مبنی بر استرداد خودرو به این موضوع وقعی ننهاده است و از استرداد خودرو امتناع کرده است.

۳-لذا بدین وسیله توجها به انقضای مدت اجاره و عدم وجود مراضات بر ادامه قرارداد اجاره و تصرف بلا وجه خوانده بر خودرو فوق الذکر، مستدعی است نسبت به الزام خوانده به استرداد خودرو مطابق با شرایط مندرج در  قرارداد و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، همچنین به جبران خسارات وارد بر خودرو با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات دادرسی  حکم صادر فرمایید

 

                                                                                                                                                                            با تشکر وکیل خواهان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء مهر انگشت  

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.