نمونه دادخواست اجور معوق

برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه - شماره –پلاك خواهان نسرین --- عباس معلم تهرانپارس---------- خوانده حوریه ----- عزیزالله آزاد تهرانپارس-مجتمع فرهنگیان------- وكيل يا نماينده قانونى --- --- رسول وکیل تهران – خیابان رسالت- --- تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه اجور معوقه به ميزان48.00.000 ريال به انضمام كليه خسارات قانوني دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق 1 – سند اثبات مالكيت 2 - قرارداد اجاره با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند: موکل اينجانب با خوانده قراردادی رادر مورد یک باب واحد مسكوني در نشاني تهرانپارس-مجتمع فرهنگیان---------------- جزء پلاك ثبتي ----------- بخش 11 تهران منعقد كرده است ، نظر به اينكه خوانده از تاريخ 1/1/97 لغایت پایان اجاره در 1/4/97جمعاً به میزان سه ماه از پرداخت اجور متعلقه خودداري مي نمايند كه با عنايت به اجاره بهاي ماهيانه به ميزان 16.000.000ريال جمعاً 48.000.000ريال را شامل مي شود فلذا به استناد مادة490 قانون مدنی صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت اجورمعوقه به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي و حق الوکاله در حق اينجانب مورد استدعاست.(دادخواست دستور تخلیه در شعبه 158 مطروح می باشد مستدعی است جهت رسیدگی توامان و سهولت رسیدگی به شعبه مذکور ارجاع گردد) محل امضاء – مهر – انگشت

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

نسرین عباس معلم تهرانپارس———-
خوانده حوریه —– عزیزالله آزاد تهرانپارس-مجتمع فرهنگیان——-
وكيل يا نماينده قانونى رسول وکیل تهران – خیابان رسالت- —
تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه اجور معوقه به ميزان۴۸٫۰۰٫۰۰۰ ريال به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق ۱ – سند اثبات مالكيت  ۲ –  قرارداد اجاره
 

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

 

موکل اينجانب با خوانده قراردادی رادر مورد یک باب واحد مسكوني در نشاني تهرانپارس-مجتمع فرهنگیان—————- جزء پلاك ثبتي  ———– بخش  ۱۱ تهران منعقد كرده است ، نظر به اينكه خوانده از تاريخ ۱/۱/۹۷  لغایت پایان اجاره در ۱/۴/۹۷جمعاً به میزان سه ماه از پرداخت اجور متعلقه خودداري مي نمايند كه با عنايت به اجاره بهاي ماهيانه به ميزان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ريال جمعاً ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ريال را شامل مي شود فلذا به استناد مادة۴۹۰ قانون مدنی صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت اجورمعوقه به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي و حق الوکاله در حق اينجانب مورد استدعاست.(دادخواست دستور تخلیه در شعبه ۱۵۸ مطروح می باشد مستدعی است جهت رسیدگی توامان و سهولت رسیدگی به شعبه مذکور ارجاع گردد)

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء مهر انگشت  

 

 

دعوای ثبت احوال

دعاوی حقوقی

دعوای ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.