بایگانی دسته‌ی: دعاوی حقوقی

دعوی حقوقی چیست؟

 دعاوی حقوقی  اصطلاحاً به آن دسته از دعاوی گفته می‌شوند هدف از طرح آنها به دست آوردن مال ایا احراز رابطه و کیفیت یک رابطه حوزه و شرایط یک شخص نسبت به یک شخص دیگر یا مال می باشد. و در آرای صادر شده در این موضوعات صحبت از مجازات شخص نیست. دعوای حقوقی دعوایی که ناشی از اختلاف فرد بر سر حقوق و تعهداتش با فرد دیگری باشد.

 اصولاً اختلافاتی که در دعاوی مالی آنها رسیدگی می شود اختلافاتی است که در رابطه خصوصی بین افراد به وجود آمده و مطرح شده است و طرفین عاجز از حل آنها در بین خود هستند  برای همین امر به دادگاه مراجعه می‌کند.

دعوی حقوقی چیست؟

 جایگاه دعاوی حقوقی

دسته بندی دعاوی حقوقی و کیفری یکی از دسته بندی هایی است که برای مشخص کردن و دسته بندی انواع دعاوی به کار می رود. دعاوی حقوقی در مقابل دعاوی کیفری مطرح می شود  و هدف از آن نشان دادن تفاوت این دو دعوا می باشد چرا که دعوای کیفری دعوای است که هدف از آن  تسلی و تشفی خاطره  بزه دیده و شخصی که موضوع جرم واقع شده است می باشد  در حالیکه هدف از دعوای حقوقی به دست آوردن مال یا رابطه با شخصی می باشد.

دعاوی حقوقی از این نظر نیز دارای اهمیت می باشند که  تنظیم کننده روابط مالی اجتماعی افراد هستند وضعیت و اوصاف هر شخص را نسبت به سایر افراد اجتماع مشخص میکند و از مالکیت خصوصی و حقوق افراد بر دارایی خود و خانواده خود پشتیبانی می‌کند چرا که اگر من کمه برای رسیدگی به اختلافات مالی وجود نداشته باشد اصل احترام به مالکیت خصوصی مد نظر نخواهد بود.

انواع دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی مالی

این دعاوی دعاوی هستند که هدف از طرح آنها  مستقیماً مربوط به  ادعا نسبت به یک مالی امسال به یک ماه آیا به دست آوردن یک مال می باشد.  دعوای خلع ید هدف از آن اعلام مالکیت شخص نسبت به یک ملک می باشد پس مستقیماً در موضوع مورد یک مال بحث می‌کند در دسته دعوی حقوقی مالی می باشد.  دادگاه نیز مستقیماً در راه خود نسبت به  چیزی که ارزش مالی و دادوستد دارد تصمیم گیری می نماید.

 دعاوی حقوقی غیر مالی

این دعاوی دعاوی هستند که هدف مستقیم و ابتدایی از طرح آن ها به دست آوردن مال نمیباشد اغلب تنظیم روابط اجتماعی و شخصی افراد مربوط می باشد مثل دعوای طلاق هدف اولیه آن به دست آوردن مال نمیباشد ولی رابطه بین چگونه شوهر را تعریف و تنظیم نموده و تکالیفی بر طرفین تحمیل می نماید.

دعاوی حقوقی خانواده

دعاوی حقوقی خانواده دعاوی هستند که هدف از طرح و رسیدگی به آنها حل اختلافات و موضوعات به وجود آمده بین  زوجین حل و فصل آنها و تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با عقد ازدواج می باشد از هر چیزی که مربوط به  عقد ازدواج باشد  دسته بندی دعاوی حقوقی خانواده قرار می گیرد از این دسته می توان به دعاوی حضانت، طلاق، استردادجهیزیه، مهریه، نفقه و… نام برد.

دعاوی حقوقی ثبتی

دعاوی حقوقی ثبتی دعاوی هستند که هدف از طرح آنها حل اختلافات مربوط به قوانین ثبتی می باشد از جمله مهمترین قوانین ثبتی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و قانون  ثبت احوال کشور می باشد. در این دعوی شخص ادعا  و مطالبی را که نسبت به یک موضوع در ارتباط با قوانین ثبتی دارد مطرح نمود و از دادگاه برای رسیدگی به آن تقاضای رسیدگی می نماید .

مهمترین دعاوی ثبتی

دعاوی مربوط به ثبت اسناد املاک اختلافات ناشی از ثبت اسناد و املاک مربوط به افراز و تفکیک و متراژ املاک،  مربوط به ثبت اختراعات اختلاف در مالکیت اختراعات همچنین مرداویچ مربوط به طرحهای صنعتی و اختلاف در ثبت طرح صنعتی،  همچنین اختلاف در اسناد صادر شده از طرف ثبت احوال و تقاضای اصلاح، تغییر و یا ابطال آنه نیز از دعاوی مهم ثبتی هستند.

رسیدیگی به دعوای حقوقی

مراجع رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی بسته به میزان خواسته و نوع دعوا در مراجع مختلف ای ثبت و رسیدگی می شود مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی صلاحیت دارند.

شورای حل اختلاف: مثلاً در حال حاضر دعاوی در شورای حل اختلاف مالی  تا سقف ۲۰ میلیون تومان  در شورای شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شوند. همچنین رسیدگی به برخی از دعاوی  غیر مالی  نیز در صلاحیت  شورای حل اختلاف می باشد از وکیل دعاوی تامین دلیل،  صدور دستور  فوری تخلیه در صورتی که موضوع سرقفلی مطرح نباشد  چنین صدور گواهی حصر وراثت.

دادگاه های عمومی حقوقی:  در حال حاضر دعاوی حقوقی که ارزش خواسته آنها بیش از  ۲۰ میلیون تومان باشد بایستی در دادگاههای عمومی حقوقی  مطرح شوند البته قانونگذار برخی از دعاوی  را در هر شرایط صرفاً در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است مثلاً رسیدگی به دعاوی  با موضوع مال غیر منقول صرفاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.  همچنین از رسیدگی به دعاوی استیجاری در صورتی که موضوع سرقفلی در آنها مطرح شده باشد و سرقفلی موضوع اختلاف باشد .

 دادگاه تجدید نظر: بعد از صدور رای بدوی در پرونده های حقوقی این پرونده‌ها ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدید نظر خود می باشند.  مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی در همان حوزه قضایی می باشد  که رای صادر شده  در این مورد قطعی است.

 مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادر شده از دادگاه حقوقی بدوی،  دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می باشد.  بعد از صدور هر رای از دادگاه حقوقی عمومی بدوی،  محکوم علیه دارد  رعایت قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز نسبت به رای صادر شده تجدید نظر خواهی نماید.

 رسیدگی در دادگاه تجدید نظر  غیر حضوری بوده و تبادل لوایح  صورت می پذیرد.  دادگاه تجدید نظر با حضور رئیس و یک مستشار  رسمیت می یابد در خصوص موضوع دانلود و تصمیم گیری می نماید رای صادر شده از دادگاه تجدید نظر قطعی است از طریق روش های عادی تجدیدنظرخواهی  قابل رسیدگی نیست.

برای  دریافت مشاوره و یا کمک در خصوص دعاوی حقوقی  خود و استفاده از خدمات تخصصی حقوقی  می‌توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس برقرار کنید.