بایگانی دسته‌ی: دعاوی مالیاتی

مالیات و دعاوی مالیاتی

مالیات به وجوه یا اموالی گفت همیشه می شود که قوه مجریه یا دولت و یا ماموران منصوب از جانب آنها از اشخاص بر اساس تعیین قانون و برای تامین کردن هزینه های عمومی می گیرد.

گرفتن مالیات از وظایف دولت است که بر اساس مقررات مودیان مالیاتی نیز وظیفه پرداخت وجوهی که به عنوان مالیات تعیین می شود دارند.

کل فرایند مالیاتی شامل چند مرحله می شود  که عبارتند از شناسایی مودیان یعنی کسانی که بایستی مالیات پرداخت کنند، ثبت نام آنها ، مطالبه وجوه مشخص شده به عنوان مالیات و نهایتاً در صورت بروز اختلافات مالیاتی رسیدگی به اختلافات مالیاتی و وصول مالیات می باشد.

به طور کلی رسیدگی به دعاوی مالیاتی در مراجع تخصصی غیر قضایی که در خود اداره مالیات مستقر هستند به عمل می آید و در صورتی که از طریق مراجع مذکور این اختلافات حل و فصل شود رسیدگی به موضوع نهایتاً در دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد.

مشاوره حقوقی دعاوی مالیاتی - وکیل دادگستری

اعتراض یا عدم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

دعاوی مالیاتی در آخرین مرحله از مسیر پرداخت مالیات حادث می شوند یعنی در واقع پس از صدور برگه تشخیص مالیاتی برای کل جریان پرونده مالیاتی سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

اولین حالت این است که مودی پس از دریافت برگه تشخیص مالیاتی در ظرف مدت ۳۰ روز قبولی خود را نسبت به مالیات تعیین شده اعلام می نماید و یا اینکه با پرداخت مالیات به اداره مالیات و تقدیم فیش آن  ایا با توافق با اداره مالیات اعلام قبولی خود را به مالیات تعیین شده مشخص می نماید که در این صورت برگ تشخیص استفاده شده قطعی محسوب می شود.

حالت دوم این است که با اینکه برگ تشخیص داده شده و به مودی مالیاتی نیز ابلاغ شده است ظرف مهلت ۳۰ روز اعتراض از طرف مودی مالیاتی در اداره مالیات ثبت نشده و مودی هم برای پرداخت مالیات به اداره مراجعه نکرده و اقدامی در خصوص پرداخت مالیات انجام داد در این صورت نیز برای تشخیص قطعی می‌شود.

حالت سوم و نهایی این است که برگ تشخیص صادر شده و به مودی مالیاتی ابلاغ می شود و مودی مالیاتی در مهلت ۳۰ روزه نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض می نماید. در این حالت اگر با پیگیری مودی از اداره مالیات توافقی بین اداره مالیات و شخص مودی مالیاتی صورت نپذیرد برگ تشخیص قطعی می شود.

مراحل رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

مراحل رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

رسیدگی ابتدایی توسط رئیس اداره مالیات: در صورتی که اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به اداره مالیات واصل شود در این حالت بر اساس مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم رئیس اداره مالیات مربوطه موظف است که اعتراض ثبت شده را بپذیرد و ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مراجعه مودی به اداره مالیات موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و در خصوص آنچه در برگ تشخیص مالیاتی در شده است گزارشی تهیه کرده و استدلال خود را به مودی مالیاتی اعلام نماید درصورت عدم پذیرش مودی و عدم توافق بین مودی مالیاتی و اداره مالیات  پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع داده میشود.

رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی: هیئت های حل اختلاف بر اساس نوع معدی و نوع اختلاف و با توجه به منبع مالیاتی و با عنایت به بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم وقت رسیدگی مشخص کرده و برگ دعوت را برای ابلاغ به واحدهای مالیاتی برمی‌گردانند.

رسیدگی در این هیئت ها با حضور سه عضو مشخص شده در ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به عمل می آید و پس از اینکه رسیدگی انجام شد ظرف مهلت مقرر در قانون یکی از تصمیم های  تایید پرونده برگ تشخیص، تعدیل، قرار رسیدگی، قرار تجدید دعوت، قرار رفع نقص و رفع تعرض  گرفته می شود.

رایی که در این مرحله در هیئت حل اختلاف صادر می‌شود رای بدوی بوده و قابلیت اعتراض ظرف بیست روز از طرف مودی مالیاتی را دارد.  ابلاغ این رای توسط اداره مالیات صورت گرفته و در صورتی که مودی مالیاتی در مدت بیست روزه به این رای اعتراض نکند رای مذکور قطعیت یافته و قابلیت اجرا می‌‌یابد.

هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

در صورتی که ظرف ۲۰ روز مهلت معین شده در قانون مودی مالیاتی نسبت به اعتراض به رای بدوی هیئت حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره های آن پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع داده خواهد شد در این صورت تصمیمی که هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در این موضوع میگیرد قطعی و قابل اجرا خواهند بود و این تصمیم توسط واحدهای مالیاتی به مودی ابلاغ خواهد شد.

رسیدگی به سایر دعاوی مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی

رسیدگی به سایر دعاوی مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی

علاوه بر دعاوی مالیاتی که بر اساس اعتراض به برگ تشخیص صادر شده به عمل می آیند ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم بیان داشته که:

رسیدگی به شکایاتی که ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی یا در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که وصول مالیات قبل از قطعیت انجام شده باشد یا در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر وقت شکایتی از این جهت شده باشد و مطالبه مالیات را غیرقانونی بدانند، رسیدگی به این شکایت‌ها به عهده هیئت حل اختلاف مالیاتی است.

شکایت ها بدون رعایت تشریفات و با فوریت به خارج از نوبت رسیدگی می شود و رایی که صادر می‌شود لازم الاجرا و قطعی است.

رسیدگی در شورای عالی مالیاتی

در صورتی که مودی اداره مالیات به رای صادر شده در هیئت حل اختلاف تجدید نظر اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ  رای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی به استناد به اینکه مقررات مالیاتی و قوانین در رای صادره رعایت نشده است و یا اینکه رسیدگی ناقص صورت گرفته با اعلام دلایل متقن و کافی از شورای عالی مالیاتی درخواست رسیدگی و نقض رای تجدیدنظر را بخواهد.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه وظیفه دیوان عدالت اداری و صلاحیت که برای دیوان عدالت اداری مشخص شده است شکایت و تظلم از آرا و تصمیماتی است که توسط ماموران دولتی و واحدها و نهادهای دولتی صورت گرفته است.

اگر مودی مالیاتی معتقد باشد که رایی که در شورای عالی مالیاتی صادر شده نیز منطبق بر واقعیت نبوده و نسبت به آن اعتراض داشته باشد می تواند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رای شورای عالی مالیاتی اقدام نماید.

در این دو حالت اخیر یعنی رسیدگی در دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی، اگر رای مورد اعتراض نقض شود به موجب ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم به شعبه هم عرض فرستاده می شود و آن شعبه در راستای رای شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری نسبت به صدور رای اقدام می کند.

روش فوق العاده رسیدگی به دعاوی مالیاتی

روش دیگری که به موجب ماده ۲۵۱مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی شده است این است که اگر پس از طی تمام مراحل اعتراضی در مراحل حل اختلاف مالیاتی و تجدید نظر مالیاتی و همچنین در شورای عالی مالیاتی و دیوان عالی کشور، همچنان مودی مالیاتی معتقد باشد که رایی که صادر شده بر خلاف قانون و ناعادلانه می باشد می تواند بر اساس ماده مذکور از وزیر اقتصاد و دارایی بخواهد پرونده را به هیئت ای مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع کند.

البته شایان ذکر است که رایی که بر اساس ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر می‌شود بر اساس قواعد عمومی شکایت از آرا و صلاحیت دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی و شکایت در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت و می توانست به نقض آن در دیوان عدالت اداری اقدام نمود.

مشاوره حقوقی دعاوی مالیاتی

برای دریافت مشاوره تخصصی مالیاتی و همچنین تنظیم اوراق و اسناد و لوایح مالیاتی توسط بهترین وکیل و کارشناس امور مالیاتی و همچنین دریافت مشاوره تلفنی،حضوری و آنلاین در خصوص موضوع اختلاف مالیاتی خود می توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس حاصل کرده تا از تجربیات بهترین وکیل در خصوص موضوع مالیاتی خود استفاده نمایید.

دعاوی حقوقی

مشاوره حقوقی

وکیل حقوقی تهران