بایگانی دسته‌ی: تنفیذ وصیت

وصیت چیست؟

به طور کلی وصیت به تصمیماتی گفته می‌شود که شخص برای بعد از فوت خود در خصوص اموالی که متعلق به اوست می گیرد همچنین ممکن است در وصیت شخصی به عنوان وصی جهت انجام امور خاصی و یا سرپرستی است کودک تعیین شود.

وصیت تا چه میزانی معتبر است؟

بر اساس قانون مدنی هر شخصی می تواند نسبت به یک سوم از اموال خود در زمان حیات وصیت نماید یعنی اگر شخصی نسبت به مازاد از یک سوم اموال خود وصیت نماید این موضوع باید به تنفیذ سایر ورثه برسد در غیر این صورت وصیت صرفاً نسبت به یک سوم اموال موثر خواهد بود. در هر صورت هر تصمیمی که فرد در وصیت نسبت به یک سوم از اموال خود به نماید لازم الاتباع خواهد بود.

 انواع وصیت نامه - مشاوره حقوقی تنفیذ وصیت

 انواع وصیت نامه

بر اساس  ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی وصیت نامه به سه  نوع رسمی، سری و خودنوشت تقسیم می شود.

 وصیت نامه خودنوشت

وصیت نامه خود نوشته وضعیتی است که توسط شخص متوفی و به خط خود او نوشته شده باشد و به امضا و مهر و اثر انگشت متوفی  منقوش باشد. چنین  وصیت نامه در حکم سند عادی محسوب شده و احکام سند عادی بر این وصیت نامه بار میشود.

 وصیت نامه سری

نامه ای است که توسط شخص متوفی یا شخص ثالث نوشته شده ولی در هر صورت به امضای متوفی رسیده است و در نزد دفتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت و امانت باقی می‌ماند و در صورت تقاضای هریک از ورثه به آنها تقدیم می‌شود.

 وصیت نامه رسمی

وصیت نامه رسمی آن است که در دفتر اسناد رسمی و در نزد سردفتر تنظیم شده و خصوصیات سندرسمی را داشته و به موجب مقررات که برای اسناد رسمی مقرر شده است لازم الاجرا است.

تنفیذ وصیت نامه به چه معنی است؟

از آنجایی که اعتبار اسنادعادی عادی منوط به رسیدگی دادگاه و تشخیص صحت و اصالت مفاد و مندرجات سند میباشد و اسناد عادی به خودی خود لازم الجرا نبوده و باید توسط رای دادگاه بر لازم الاجرا بودن آنها تایید و تاکید صورت بگیرد وصیت نامه درصورتیکه خود نوشت و یا سری باشد چون صنعتی عادی است باید برای این که قابلیت اجرا پیدا بکند از طرف دادگاه مورد تنفیذ و تایید قرار بگیرد و تا زمانی که این تایید و تنفیذ از طرف دادگاه صورت پذیرد وصیت نامه عادی قابلیت اجرا را نخواهد داشت.

پس برای اینکه وصیت نامه عادی قابلیت اجرا پیدا کند ذینفع باید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای تنفیذ وصیت نامه را از دادگاه از طریق ارائه دادخواست تنفیذ وصیت نامه بنماید.

دعوی تنفیذ وصیت نامه چه زمانی اتفاق می افتد؟

دعاوی مربوط به تنفیذ وصیت نامه ممکن است در مواردی که وصیت نامه نوشته شده به صورت خود نوشت و یا به صورت سری و از نوع سند عادی باشد مطرح شود. چراکه اگر وصیت به موجب سند رسمی در دفتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد چون خود صندلی لازم الاجرا می باشد نیاز به تنفیذ آن از طریق دادگاه و احراز هویت و صحت  مفاد و امضائات آن نمی‌باشد و به خودی خود به موقع اجرا گذاشته می شود.

پس به طور کلی در مواقعی که وصیتنامه از نوع خود نوشت و یا سری و سند عادی است که توسط خود وصیت کننده نوشته شده است  و صحت این وصیت نامه از طرف وراث با توافق به تایید نرسیده باشد و یک یا چند  نفر از وراث نسبت اصالت سند ابراز تردید و یا جعل کرده باشند در این صورت رسیدگی به اصالت و صحت مفاد سند بر اساس قواعد عمومی به عهده دادگاه است.

تایید وصیت از طرف ذینفع

در صورتی که وصیت به صورت خود داشته و یا ثروت توسط خود متوفی تنظیم شده باشد بر اساس ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تنفیذ وصیت نامه از سوی دادگاه منوط و مشروط به پذیرش وصیت و تایید صحت و اصالت مفاد وصیت نامه از سوی ذینفع می باشد.

بر این اساس اگر ذینفع وصیت یعنی کسی که برای وصیت شده است مفاد سند را صحیح نداند و اصالت سند را مورد تردید قرار بدهند و در واقع وصیت را نپذیرد دادگاه نیز نمی تواند به درخواست هر شخص دیگری مفاد وصیت نامه را تنفیذ نماید. در این صورت اگر بعضی از افراد  صحت وصیت نامه را تایید و بعضی از آنها صحت وصیت را تایید ننمایند  وصیت نسبت به کسانی که آن را تایید و اصالت آن را پذیرفته‌اند نافذ خواهد بود.

مراحل دادخواست تنفیذ وصیت نامه

مراحل دادخواست تنفیذ وصیت نامهر- وکیل حقوقی

اخذ گواهی حصر وراثت

بر اساس قواعد کلی برای اینکه وصیت نامه مورد تاثیر قرار بگیرد باید ورثه شخص متوفی مشخص شود و برای این موضوع بایستی شخص ذینفع اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نموده و تمامی بررسی هنر فوت شخص متوفی را در دعوا طرف قرار دهد.

بنابر این اولین موضوعی که برای طرح دادخواست تنفیذ وصیت نامه لازم است اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف مربوطه و طی مراحل صدور گواهی حصر وراثت می باشد.

تقدیم دادخواست

پس از تهیه مدارک اولیه از جمله گواهی حصر وراثت دادخواست مربوط به دادگاه صالح تقدیم می شود و دادگاه پس از بررسی موضوع با تعیین وقت رسیدگی نسبت به برگزار

ی جلسه اقدام می نماید.اگر در جریان جلسه رسیدگی یکی از طرفین به اصالت امضات و مفاد مندرج در وصیت نامه اعتراضی بنماید و ایرادی وارد کند دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی نظر کارشناس مربوطه در خصوص اصالت امضائات ومفاد سند به این موضوع رسیدگی کرده و پس از وصول نظریه کارشناسی نسبت به اصل خواسته یعنی تنفیذ وصیت نامه را صادر می نماید.

اجرای رای

پس از اینکه رای بدوی صادر شده و در صورتی که به آن اعتراض و تجدیدنظر خواهی شودو مراحل تجدید نظر خواهی و اعتراضات طی شده و رای به قطعیت برسد رئیس صادر شده قابلیت اجرا خواهد داشت و با درخواست شخصی که رای به نفع او صادر شده است منجر به صدور اجراییه شده و اجرای این رای که منطبق بر مفاد سند وصیتنامه می باشد انجام می شود.

مشاوره حقوقی تنفیذ وصیت

برای دریافت مشاوره و برقراری ارتباط با بهترین وکیل تنفیذ وصیت تهران و همچنین استفاده از خدمات وکلای کارآزموده و باتجربه گروه وکلای ایران دادفر می توانید با راه های ارتباطی گروه حقوقی ایران دادفر تماس حاصل فرمایید.

وکیل حقوقی تهران

مشاوره حقوقی

وکیل دادگستری