بایگانی دسته‌ی: ارث

مفهوم ارث چیست؟

به طور کلی ارث به معنی انتقال دارایی و اموال فرد فوت شده به اشخاصی که قانون مشخص کرده است می باشد. در قانون مشخص شده متوفی، افرادی که از او ارث می برند ورثه یا وراث و به مالی که از متوفی باقی مانده است ارث یا ماترک گفته می شود. انتقال اموال باقی مانده از فرد متوفی به ورثه او قهری یعنی صرفاً با حکم قانون و بدون دخالت هیچ شخص دیگری صورت می پذیرد.

دعوای حقوقی محرومیت از ارث

هیچکس قانون نمی تواند فرزندان خود یا بررسی خود را از ارث محروم نماید زیرا که این موضوع بر خلاف قانون بود و از آنجا که قوانین ارث قهری و امری می باشد نمی توان برای بعد از فوت کسی از ورثه را از ارث محروم کرد.

چه کسانی از متوفی ارث می برند؟

بر اساس قانون کسانی که از متوفی می­برند به سه طبقه تقسیم می شود:

طبقه اول فرزندان متوفی و همچنین نوادگان یعنی نوه های متوفی و فرزندان نوه ها الی آخر می باشد.همچنین در این طبقه پدر و مادر متوفی نیز اگر در قید حیات باشند در کنار فرزندان و نوادگان ارث می برد.

طبقه دوم کسانی که ارث می برند مربوط به برادران و خواهران متوفی و همچنین فرزندان و نوادگان خواهر و برادر زادگان متوفی هستند.

 طبقه سوم که از متوفی ارث میبرند عمو ها و عمه ها و دایی ها و خاله های متوفی هستند.

البته باید به این طبقه اضافه کرد که در هر حالت و در هر طبقه ای از وراث وجود داشته باشند سهم همسر متوفی به صورت جداگانه محاسبه می شود.

دعاوی حقوقی مرتبط با گواهی حصر وراثت

دعاوی حقوقی مرتبط با گواهی حصر وراثت

در موضوعات مربوط به تقسیم ارث و ماترک اولین موضوعی که برای مشخص کردن سهم هریک از وراث  از ماترک شخص متوفی اهمیت پیدا می کند تعیین کسانی است که از متوفی ارث می برند. بر اساس قانون مدنی و قانون امور حسبی ورثه شخصی که فوت کرده از طریق گواهی حصر وراثت مشخص می شود.

گواهی حصر وراثت و انواع آن چیست؟

گواهی حصر وراثت صنعتی است که  از طرف دادگاه (هم اکنون شورای حل اختلاف)صادر شده و در آن کسانی که از شخص فوت شده ارث میبرند را مشخص میکند.

همچنین عموماً در گواهی حصر وراثت میزان سهم الارث هر یک از ورثه مشخص می شود. گواهی حصر وراثت بر دو نوع است:

گواهی حصر وراثت محدود: در حال حاضر برخی از گواهی حصر وراثت برای مبالغ زیر ۵۰۰ میلیون ریال صادر می شود که صدور این گواهی ها مستلزم انجام مراحل آگهی نیست.

گواهی حصر وراثت نا محدود: نوع دیگر گواهی حصر وراثت برای مبالغ بالای ۵۰۰ میلیون ریال صادر شده و ارزش آن برای تقسیم اموال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال و نامحدود می باشد. این نوع از گواهی و حصر وراثت مستلزم طی مراحل آگهی و در روزنامه های رسمی بوده و مدت زمان بیشتری برای صدور آن زمان لازم است.

چه کسی می تواند درخواست صدور گواهی حصر وراثت بدهد؟

قانونا دو گروه می توانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند که البته می توانند وکیل داشته باشند. اولین گروه طبیعتاً کسانی هستند که از متوفی ارث می برند و گروه دوم کسانی هستند که در تعیین ورثه متوفی ذینفع هستند.

ورثه متوفی: بر اساس قانون هر کسی که از وراث متوفی باشد  یعنی از شخصی که فوت شده ارث ببرند  می تواند تقاضای صدور گواهی حصر وراثت بکند چراکه تقسیم ارث مستلزم این است که مشخص شود چه کسانی از مستحق ارث از متوفی هستند.

اشخاص ذینفع: گاهی اوقات شخصی در تعیین اینکه ورثه یک متوفی چه کسانی هستند نفع دارد. مثلاً شخصی که ازمتوفی طلب دارد نمی‌تواند طلب خود را به طرفی تشخصی که فوت شده است مطالبه کند لازم است برای تعیین کسانی که می تواند به آنها رجوع کند یعنی ورثه بدهکار،گواهی حصر وراثت بگیرد. در این حالت این شخص ذی نفع و دارای منفعت حساب‌شده و دادگاه به درخواست او برای صدور گواهی حصر وراثت ترتیب اثر می دهد.

دعوای حقوقی تقسیم ماترک یا تقسیم ارث

دعوای حقوقی تقسیم ماترک یا تقسیم ارث

تقسیم ارث بین وراث به دو صورت ممکن است اتفاق بیافتد اولین که وراث در مورد تقسیم با یکدیگر توافق و تفاهم داشته باشند که در این صورت طبق توافقی که دارند عمل می نمایند. حالت دیگر این است که بین وراث در خصوص تقسیم ارث اختلاف وجود دارد که در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی و تعیین تکلیف است.

توافق وراث بر سر تقسیم ارث:

در این حالت وراث برای چگونگی و میزان سهم هر یک از ورثه با یکدیگر توافق داشته و می‌توانند در خصوص اموالی که از متوفی باقی مانده است به هر طریقی که لازم بداند و به هر طریقی که صلاح بدانند اقدام نمایند.

مثلا اگر ارث باقیمانده اموال غیرمنقول باشند می توانند با گواهی حصر وراثت به اداره ثبت مراجعه کرده و تقاضای صدور سند مشاعی برای هر یک از وراث داشته باشند. و همچنین اگر اموال وجوه نقد در بانک باشد بانک باحضور همه به راست و ارائه گواهی حصر وراثت اقدام به پرداخت وجوه به نسبت سهم آن خواهد کرد.

عدم توافق بر سر تقسیم ارث:

بر اساس قانون امور حسبی اگر بین ورثه برای تقسیم ماترک و ارث توافق صورت نگرفته باشد یعنی با همدیگر نسبت به تقسیم ارث به  تفاهم نرسیده باشند و یا اینکه یکی از ورثه نسبت به ارث متوفی ادعایی داشته باشد و تقسیم بر اساس قانون را نپذیرد در این صورت تقسیم ارث با رسیدگی قضایی و توسط دادگاه صورت می‌گیرد و این دادگاه است که مشخص می‌کند چه کسانی و به چه میزان از متوفی ارث می برند.

مراحل و روند دعوای تقسیم ارث

مراحل و روند دعوای تقسیم ارث

تقدیم دادخواست حقوقی ارث

در خصوص دعوای تقسیم ارث پس ازتقدیم دادخواست که بهتر است توسط وکیل صورت بپذیرد که اولین مرحله از تقسیم ماترک پس از صدور گواهی حصر وراثت است دادخواست به شعبه مربوطه ارجاع شده و برای آن وقت رسیدگی تعیین می شود دادگاه پس از برگزاری وقت رسیدگی و بررسی اسنادی که طرفین به عنوان دلیل ورثه بودن خود ارائه کرده اند اقدام به بررسی مال موضوع دعوا می نماید.

ارجاع به کارشناس حقوقی ارث

اگر مال موضوع دعوا مال غیر منقول باشد دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناس بررسی نماید که آیا این مال قابلیت تقسیم و افراز به صورت مساوی بین ورثه بدون وارد آمدن خسارت و ضرر به مال را دارد یا خیر.

در صورتی که جواب کارشناسی این باشد که قابلیت افراز و تقسیم بدون ضرر را ندارد دادگاه دستور به فروش ارث داده و مال موضوعات انواع که همان ماترک متوفی باشد از طریق مزایده فروخته می شود.

فروش از طریق مزایده و تقسیم وجوه

هر یک از ورثه می‌تواند در مزایده شرکت کرده و با حق تقدم که دارد نسبت به خرید سهم دیگر وراث اقدام نماید. اگر هیچ یک از وراث اقدام به خرید نماید و مال به شخص ثالث فروخته شود دادگاه پس از کسر هزینه هایی که باید بابت مالیات بر ارث و سایر هزینه های اجرایی پرداخت شود، مبلغ را به نسبت سهم الارث هر یک از ورثه بین آنها تقسیم می نماید.

دعاوی مربوط به حقوق مالی زوجه متوفی

بر اساس قانون قبل از تقسیم ارث می‌بایستی بدهی‌های شخصی که فوت کرده است از ارث او پرداخت شود از آنجا که مهریه زوجه و نفقه معوقه زوجه نیز جزو بدهی‌های فرد متوفی محاسبه می شوند و از نظر قانونی نیز مهریه و نفقه زوجه بر سایر بدهی های شخص اولویت دارد از همسر قانونی متوفی میتواند مهریه و نفقه معوقه خود را ازما ترک متوفی مطالبه کند.

وکیل حقوقی دعوای ارث

برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص ارث  و تبادل نظر تلفنی، حضوری و آنلاین  بهترین وکیل ارث تهران  و شهرستانها و همچنین استفاده از  تجربیات بهترین وکیل در خصوص پرونده خودتان  می توانید با گروه وکلای ایران دادفر از طریق راه های ارتباطی  تماس حاصل کرده  و از خدمات و تجربیات کادر  این گروه استفاده نمایید.

وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی