بایگانی دسته‌ی: اثبات بیع

تعریف دعوای اثبات بیع

بر اساس ماده ۳۳۸ قانون مدنی «بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم ». در واقع ماده به تعریف خرید و فروش متعارف و معمولی که مردم روزمره انجام میدهند پرداخته است. پس ارکان بیع عبارت است از انتقال مالکیت یک چیز معین و مشخص دربرابر پرداخت بهای تعیین شده و معلوم.

قانون مدنی برای شرایط صحت عقد بیع اصولاً طواف خریدار و مشتری را کافی دانسته و مگر در موارد خاص نیاز به تشریفات دیگری را لازم ندیده است.

بر همین اساس ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیان داشته است:« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع وقیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع میشود» پس همین که خریدار به فروشنده نسبت به چیزی که در حال فروخته شدن است و قیمت آن توافق کردند و پیشنهاد فروش از طرف خریدار مورد قبول قرار گرفت قرارداد خرید و فروش تکمیل شده است.

انواع دعوای اثبات بیع

انواع دعوای اثبات بیع

اثبات بیع در مال منقول

گاهی ممکن است مالی منقول مثل خانه یا جواهرات یا سایر اشیای که قابل نقل و انتقال هستند با توافق شفاهی بین طرفین و بدون نوشتن سند مکتوب در خصوص نقل و انتقال مالکیت و بدون انجام قرارداد خرید و فروش فروخته شوند. در این حالت اگر شرایط توافق با تعیین چیزی که فروخته می‌شود و همچنین تعیین قیمت آن مطابق مقررات قانون مدنی صورت گرفته باشد و خریدار نیز پیشنهاد فروشنده را با الفاظ و کلام صریح پذیرفته باشد انتقال مالکیت و عقد بیع صورت گرفته است.

پس از انعقاد عقد بیع طرفین به آن ملزم بوده و مگر در موارد خاص و استثنایی نمی توانند عقد منعقد شده را برهم بزنند در این صورت اگر فروشنده پس از انجام عقد بیع و انتقال مالکیت مبیع از تحویل مبیع به خریدار خودداری نماید یا خریدار از پرداختن ثمن معامله به فروشنده خودداری نمایند طرف مقابل شخص ممتنع یا وکیل او میبایستی از طریق طرح دعوا از دادگاه بخواهد تا حکم به اثبات بیع منتعد شده و تایید قرار داد بدهد.

اثبات بیع در اموال غیر منقول

همچنین در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل خانه، ویلا، باغ، زمین و غیره نیز بر اساس مقررات معین شده در قانون ثبت در مواد ۲۲ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مطرح شده است نقل و انتقال اموال غیر منقول بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی برای محاکم و ادارات قابل پذیرش نمیباشد. اگر کسی ملکی را با سند عادی و یا به صورت شفاهی به غیر منتقل کرده باشد و هریک از طرفین قرارداد منکرات وقوع عقد و انتقال مالکیت باشد در این صورت طرف مقابل می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دعوای اثبات بیع مطرح کرده و الزام طرف مقابل را به تنظیم سند رسمی در دفترخانه بخواهد.

راههای اثبات بیع

ادله اثبات دعوا و راههای اثبات بیع منعقد شده همان ادله اثبات دعوا ست که در قانون مدنی مطرح شده است که به شرح زیر هریک از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

اقرار در دعوای اثبات بیع

اولین و مهمترین دلیلی که می تواند در دعوای اثبات بیع برای صدور رای از طرف قاضی مورد استناد قرار بگیرد اقرار فروشنده نسبت به انتقال مالکیت و همچنین اقرار خریدار به انتقال مالکیت ثمن است. اگر طرفین پس از انعقاد عقد و طرح دعوا در دادگاه حاضر شود و به وقوع عقد بیع ا قرار کنند دادگاه نسبت به اثبات بیع رای صادر خواهد کرد.

سند در دعوای اثبات بیع

هرگاه در دعوای مطرح شده در خصوص معامله واقع شده بین طرفین، دست‌نوشته‌ و سند عادی موجود باشد و یکی از طرفین به این سند عادی استناد نماید دادگاه با رسیدگی به صحت سند و احراز صحت امضا و مفاد سند بر اساس اسناد ارائه شده اقدام به صدور رای می کند و در صورتی که این سند را معتبر بیابد طرفین را به مفاد آن ملزم کرده و رای به اثبات بیع میدهد.

همچنین اگر در خصوص موضوع سند رسمی تنظیم شده باشد و سند مورد بحث مورد اختلاف و تعارض بین طرفین باشد دادگاه با رسیدگی به این موضوع نسبت به تکلیف قرارداد تصمیم گیری کرده و برای مالکیت تصمیم میگیرد.

شهادت شهود در دعوای بیع

اگر طرفین در زمان انعقاد عقد بیع هیچگونه سندی تنظیم نکرده باشند و دست نوشته ای مبنی بر وقوع عقد بیع بین خود به میزان نرسانده باشند و عقد بیع ا را به صورت شفاهی منعقد کرده باشند می‌توانند با معرفی کردن شهودی که در آن زمان حاضر بوده و معامله را دیده اند و از مفاد معامله اطلاع داشتند از دادگاه بخواهند تا به شهادت این شهود رسیدگی نماید.

از آنجا که بر اساس ادله اثبات دعوا و اصلاحات بعد از آن شهادت در چنین دعوایی نیز پذیرفته می شود اگر گواهی شاهد ها از نظر دادگاه دارای شرایط صحت بوده و مقارن با واقعیت تشخیص داده شود دادگاه میتواند بر اساس آن نسبت به موضوع اثبات بیع تصمیم گیری کرده و رای به اثبات بیع منعقد شده بین طرفین بدهد.

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اثبات بیع

براساس مقررات عمومی قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در خصوص اموال غیر منقول حقوقی که نسبت به اموال غیر منقول مورد ادعای خواهان قرار گرفته است بایستی در دادگاه محل استقرار مال غیر منقول یعنی همان جایی که ملک در آن واقع شده است مطرح شود. و از آنجایی که رسیدگی به اثبات بیع تصمیم‌گیری در خصوص حقی در مال غیرمنقول است دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاهی است که ملک مورد معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد.

مراحل دعوای اثبات بیع

مراحل دعوای اثبات بیع

اولین مرحله در دعوای اثبات بیع شناسایی مرجع صالح به رسیدگی دعوا و تنظیم دادخواست متناسب و تقدیم دادخواست به مرجع صالح می باشد. پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح و دادگاه دارای صلاحیت برای رسیدگی، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شده و پس از ثبت پرونده برای طرفین وقت رسیدگی تعیین می شود.

در همین زمان دادگاه برای احراز مالکیت و شناسایی مالک ملک نسبت به استعلام از اداره ثبت مربوطه در خصوص اعلام مالکیت اقدام می نماید.

پس از انجام این مراحل و انجام جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و یا وکیل آنها و ثبت اظهارات و لوایح وکیل در صورتجلسه دادگاه، و بررسی پاسخ استعلام رسیدن از اداره ثبت قاضی اقدام به صدور رای بر اساس مستندات پرونده می نماید.

مشاوره حقوقی دعوای اثبات بیع

مشاوره حقوقی دعوای اثبات بیع

در صورت نیاز به مشاوره حضوری، تلفنی و یا آنلاین در خصوص مباحث مربوط به اثبات بیع و ارتباط با بهترین وکیل تهران و شهرستان در خصوص دعوی اثبات بیع الزام به تنظیم سند همچنین تنظیم دادخواست و لوایح و دفاع در دادگاه در خصوص دعوی اثبات بیع می توانید با راه های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر تماس برقرار کنید و از تجربه وکلای گروه در خصوص دعاوی اثبات بیع و الزام تنظیم سند استفاده نمایید.

وکیل حقوقی تهران

مشاوره حقوقی

مشاوره دعاوی حقوقی

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.