بایگانی دسته‌ی: ابطال سند

دعاوی ابطال سند کدامند؟

دعوی ابطال سند عموما وقتی اتفاق می افتد که سند رسمی امضا شده و تنظیم گردیده است اما از امضای سند رسمی یکی از طرفین که از امضا کنندگان سند رسمی محسوب می شود بر اساس  استدلالی ادعا می نماید که در تنظیم سند رسمی شرایط قانونی رعایت نشده و یا به جهتی از جهات سند رسمی وجاهت قانونی نداشته و بایستی ابطال شود.

همچنین ممکن است سندی رسمی در دادگاه و یا در مرجع دیگری بر علیه شخصی مورد استناد قرار بگیرد در این صورت آن شخص ثالث است اگر به مفاد یا شکل تنظیم سند ایرادی داشته باشد می تواند شخصا یا به وسیله وکیل دادخواست ابطال سند را به عنوان ثالث و کسی که از مفاد سند متاثر است تقدیم نماید.

دعاوی ابطال سند کدامند؟

چه اسنادی قابلیت ابطال دارند؟

به طور کلی اسناد ای قابلیت ابطال دارند که دارای یکی از مشکل های شکلی و  یا ماهوی باشند. ایراد شکلی ایرادی است که به شکل تنظیم سند و فرد تنظیم کننده سند مربوط می باشد اما ایراد ماهوی ایرادی است که مبنای تنظیم سند و پایه ای که سند بر روی آن استوار است را مورد  اشکال می دانند. در ادامه به بررسی چند مورد از موارد ابطال سند می پردازیم:

اسناد جعل شده

بر اساس تعریف سند رسمی این سند بایستی در دفتر اسناد رسمی و نظم امور دولتی و طبق مقررات تنظیم شده باشد همچنین تعریفی که از جعل در قانون ذکر شده است به معنی مخدوش کردن اضافه کردن یا کم کردن مفاد و یا ساختن سند به طور کلی می باشد.

پس اگر سندی به صورت ساختگی و جعلی باشد و یا در آن مواردی اضافه شده باشد یا موضوعاتی که باید در سند مندرج باشد از آن کم شده باشد و این موضوع به وسیله مامور رسمی و دارای صلاحیت و در حدود قانون انجام شده باشد این سند قابلیت ابطال را خواهد داشت.

در واقع مبنای ابطال در چنین موردی این است که سندی که صادر شده است اولاً فاقد وصف تنظیم توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت می باشد و همچنین مفادی که در سند تنظیم شده است با حقیقت و واقعیت موضوع تطابق ندارد.

اسناد مالکیت معارض

در جریان امور مربوط به ثبت ممکن است دو سند در مورد مال غیر منقول و یا حقوق مربوط به مال غیر منقول ای صادر شده باشد که با یکدیگر تعارض داشته و یا برخلاف یکدیگر موضوعات را بیان کرده باشند.

در این صورت به سندی که بعد از سند اول صادر شده است سند معارض گفته می شود و تا زمانی که سند اولین از طرف دادگاه یا مرجع مربوطه ابطال یا تنفیذ نشده باشند سند اولیه به قوت خود باقی و سند دوم به عنوان سند معارض شناخته می شود.

در این موارد نیز دعوایی که از طرف دارنده سند معارض باید به طرفیت دارنده سند اولیه طرح شود دعوای ابطال سند به استناد تعارض بین دو سند می باشد.

اسناد غیر واقعی و صوری

بر اساس قواعد عمومی قراردادها اشخاصی که معامله می‌کنند دارای قصد باشند پس اگر شخصی اقدام به معامله با دیگری به نماید بدون اینکه قصد معامله داشته است و صرفاً برای استفاده از مزایای معامله انجام شده بدون قصد انتقال مالکیت یا ایجاد تعهد سندی را تنظیم کند مثل موردی که شخصی برای فرار از دین، مال خود را به دیگری منتقل نماید،معامله انجام شده صوری و غیر واقعی بوده و خالی از قصد می باشد.

در چنین مواردی نیز بنا بر اینکه سند با واقعیتهای موضوع مطابقت ندارد و همچنین طرفین قصد در ایجاد رابطه حقوقی و اثر حقوقی نداشتند و صرفاً موضوعی صوری را ایجاد کردند این موضوع از طرف هر ذینفعی یا وکیل او دردادگاه صالح با طرح دادخواست ابطال سند قابل پیگیری است.

اسناد صادر شده بر مبنای نامشروع

همچنین ممکن است سندی از طریق کلاهبرداری و یا سایر جرایم دیگر و یا فریب شخصی صادر شده باشد. مثلاً شخصی با کلاهبرداری مالی را تحصیل کرده و آن را به دیگری با سند رسمی انتقال داده است. در این صورت شخصی که مالی از طریق کلاهبرداری برده شده است یا وکیل او میتواند برای ابطال سند صادرشده برای مال خود در دادگاه صالح نسبت به محکومیت مجرم شکایت نموده و پس از کسب رای محکومیت مجرم با استناد به رای کیفری دادخواست حقوقی و سند را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاوره حقوقی ابطال سند - وکیل ابطال سند

چه مرجعی سند را ابطال می کند؟

برای ابطال سند رسمی در قوانین کشور دو مرجع پیش‌بینی شده است برخی از موارد ابطال و یا اصلاح سند از طریق اداره ثبت و بدون دخالت دادگاه به عمل می آید. اما برخی دیگر از موارد اصلاح و یا ابطال سند رسمی نیازمند رسیدگی قضایی و در حیطه اختیارات دادگاه می باشد و پس از صدور رای دادگاه اصلاح و یا ابطال سند صورت می پذیرد.

مواردی که اداره ثبت سند را اصلاح یا ابطال می کند

موارد ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون وجود دادگاه و در اداره ثبت صورت می‌پذیرد را می‌توان به صورت اجمالی و مختصر، ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت، همچنین ابطال یا اصلاح سند توسط هیئت نظارت بر اساس اختیاری که ماده ۲۵ قانون ثبت به اداره ثبت داده است.

همینطور در خصوص املاکی که اضافه بنا داشته باشند ذینفع می‌تواند با پرداخت قیمت اضافه بنا و سایر هزینه‌های مربوط به اداره ثبت تقاضای اصلاح سند، ابطال سند اولیه و اصلاح سند جدید را بنماید.

مواردی که ابطال سند به عهده دادگاه است

بر اساس مقررات مندرج در ماده ۲۱ تا ۴۵ قانون ثبت در صورتی که مال غیر منقولی بر خلاف مقررات و موازین قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد شخص ذینفع یا وکیل او میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح ا ز آن دادگاه بخواهد تا نسبت به ابطال ثبت و سند مالکیت اقدام نماید.

همینطور در مواردی که سند مالکیت معارض در خصوص مال غیر منقول وجود دارد بایستی ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ اداره ثبت نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند معارض اقدام شده و این موضوع به اطلاع اداره ثبت نیز برسد و دادگاه در صورت صلاحدید سند را ابطال می نماید.

مورد دیگر براساس قانون سندی است که ثبت آن به حقوق دیگران بوده باشد و بر اساس اشتباه در جریان ثبتی و یا اشتباه ماموران ثبت اشتباه صادر شده باشد در اینصورت هیئت نظارت بایستی در صورت تشخیص اینکه این سند با حقوق افراد است به شخص ذینفع یا وکیل او اخطار کند تا در ظرف مهلت ۲ ماهه نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کنند.

و نهایتاً آخرین موردی که در قانون ثبت در خصوص صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به ابطال سند مطرح شده است در خصوص مواردی است که عملیات تفکیک به اشتباه رخ داده باشد و همچنین اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد در این موارد نیز دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع و تصمیم گیری درخصوص ابطال سند می باشد.

مشاوره حقوقی ابطال سند

مشاوره حقوقی ابطال سند

در صورت نیاز به مشاوره درباره دعاوی ابطال سند و نیاز به استفاده از خدمات و تجربیات بهترین وکلای ابطال سند در تهران و شهرستان و همچنین برای مشاوره تلفنی، حضوری و آنلاین با بهترین وکیل در خصوص پرونده خود می توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس بگیرید.

وکیل حقوقی تهران

مشاوره حقوقی

وکیل دادگستری