بایگانی دسته‌ی: ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدی

وارد آوردن  ضرب و جرح عمدی از جمله جرایم و اتهاماتی است که در جامعه ما به صورت گسترده در مراجع پیگیری کیفری مطرح می شود. عموم مردم برای استناد به جرمی که  بر اثر درگیری فیزیکی بین اشخاص ایجاد می‌شود از اصطلاح ضرب و جرح استفاده می نمایند اما ضرب و جرح از یکدیگر قابل تفکیک و جداگانه هستند.

ضرب: به طور کلی ضرب به معنی وارد آوردن صدمه و آسیب به شخص دیگر با ابزار و یا بدن می باشد بدون اینکه باعث از هم گسیختگی و فروپاشی بافت‌های بدن شخص مورد حمله قرار گرفته بشود. در اصطلاح ضرب به معنی زدن کسی به وسیله یا دست و پا می باشد بدون اینکه باعث تخریب بافت های بدن او مثل زخم و یا شکستگی بشود و مصداق این موضوع آسیب های که منجر به هیچ گونه علایم مثل کبودی نیز نمی شود.

جرح: به معنی وارد کردن آسیب بدنی به کسی به وسیله ابزار و یا بدون استفاده از ابزار می باشد به نحوی که بافت یا بافت هایی از بدن شخص مورد تهاجم و حمله دچار آسیب جدی، شکستگی، پارگی و له شدگی و از هم گسیختگی بشود. چنانچه ملاحظه می شود مفاهیم ضرب و جرح با یکدیگر متفاوت بوده اما در اصطلاح به همراه یکدیگر به عنوان یک جرم واحد مطرح می شود.

مجازات قانونی ضرب و جرح عمدی - مشاوره حقوقی

مجازات قانونی ضرب و جرح عمدی

بر اساس مقررات که در قانون مجازات اسلامی برای ایراد ضرب و جرح عمدی مشخص شده است قانونگذار برای این فعل با توجه به شرایط و وضعیت وقوع جرم مجازات قصاص را در نظر گرفته است و در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا امکان قصاص به صورت دقیقا مشابه جراحت ممکن نباشد حبس تعیین کرده است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۴ بیان میدارد:

«هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.»

 ضرب و جرح  مشدد

بنابراین اگر کسی به دیگری صدمه بدنی وارد آورد که باعث نقص عضو یا شکستن و یا عدم توانایی فرد در استفاده از عضوی از بدن او باشد یا باعث بشود ایراد و صدمه های دائمی در بدن فرد ایجاد شود یا اینکه یکی از حواس پنجگانه را از بین ببرد در صورتی که نتوان عینا همان  صدمه را از طریق  قصاص به فرد  ایراد کننده ضرب و جرح وارد کرد و هم چنین در صورت که فعلی که شخص حمله کننده انجام داده است باعث تحریک دیگران به انجام افعال مشابه می شود  و یا اینکه با عث اختلال و به هم خوردن نظم عمومی باشد متهم به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.

پس با وجود شرایط ذیل مجازات متهم به ایراد ضرب و جرح ۲ تا ۵ سال حبس خواهد بود.

1- صدمه باعث نقصان یا شکست ها از کار افتادن عضوی از اعضای فرد شود یا حواسی را از بین ببرد.

2- احتمال آن برود که اقدام به موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه  و تحریک دیگران و انجام اعمال مشابه  شود.

ضرب و جرح غیر مشدد

اگر شخصی به دیگری ایراد ضرب و جرح و صدمه بدنی بنماید ولی این ایراد صدمه بدنی باعث از بین رفتن حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای فرد آسیب دیده نشود و یا باعث نقصان و شکستن عضو نیز نگردد قانونگذار این اختیار را به قاضی داده است که برای این عمل مجازات حبس تعیین ننماید ولی در هر صورت فعل انجام شده قابل قصاص بوده و اگر دیه برای آن تعیین شده باشد آن دیه نیز قابل مطالبه و پرداخت خواهد بود.

کاهش مجازات حبس ضرب و جرح عمدی

به موجب تبصره ۱ از ماده ۱ قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴( یعنی ضرب و جرح عمدی) از ۲ تا ۵ سال که در ماده مقرر شده است به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال کاهش پیدا کرده است.

در واقع به موجب قانون جدید قانونگذار صلاحدید است که مجازات مقرر برای ایراد ضرب و جرح عمدی مشدد را کاهش داده و از حبس دو تا پنج سال حبس درجه شش تبدیل نماید. و از آنجایی که قانون در مورد مجازات ها به پرونده های گذشته نیز تسری پیدا می کند بنابراین اگر کسی به موجب حبس از ۲ تا ۵ سال که در ماده ۶۱۴ ذکر شده است در حال تحمل مجازات باشد می تواند به استناد ماده قانونی جدید تقاضای تخفیف مجازات نماید.

شیوه شکایت ضرب و جرح عمدی

شکایت ضرب و جرح عمدی مثل باقی شکایت کیفری بایستی در دادسرا مطرح شود اما معمولاً چون این درگیری ها با حضور پلیس و صورتجلسه تنظیم شده توسط پلیس صورت می پذیرد این صورتجلسه به عنوان مستند شکایت قرار گرفته و به دادسرا تقدیم می شود. و دادسرا پس از ثبت شکایت شخص آسیب دیده آن را به شعبه ای از شعب دادسرا ارجاع و رسیدگی شروع می شود.

دلایل اثبات شکایت ضرب و جرح

دلایل اثبات شکایت ضرب و جرح - مشاورخ حقوقی ایران دادفر

 گزارش پزشکی قانونی

شکایت ضرب و جرح عمدی معمولاً مستند به گزارش پزشکی قانونی و یا شهادت شهود می باشد. بنابراین دادسرا شخص را به جهت بررسی کارشناسی جراحات وارده با نامه پزشکی قانونی ارسال مینماید و پاسخ پزشکی قانونی جراحات وارده را مشخص می نماید.

شهادت شهود

همچنین ممکن است در زمان درگیری شهودی نیز در محل حاضر بوده باشند که برای ادای شهادت اعلام آمادگی کرده و در دادسرا جهت شهادت حاضر شوند که در این صورت شهادت ایشان به عنوان مستند دیگری در پرونده ضبط شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

فیلم و سایر ادله

فیلم های دوربین های مداربسته که در محل‌های عمومی و یا در محل‌های خصوصی موجود هستند نیز می توانند به عنوان مستند دعوای ایراد ضرب و جرح عمدی مورد استفاده قرار بگیرند و در پرونده توسط قاضی تحقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

صدور کیفرخواست

پس از اینکه قاضی تحقیق یعنی دادیار یا بازپرس به نتیجه برسد که اتهام انتسابی به فرد صحت دارد با صدور قرار جلب به دادرسی تقاضای صدور کیفرخواست از دادستان را می‌نماید که دادستان پس از بررسی موضوع با صدور کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می نماید.

رسیدگی در دادگاه کیفری

آخرین مرحله ای که قبل از صدور رای برای رسیدگی به موضوع شکایت ایراد ضرب و جرح وجود دارد ارجاع پرونده به دادگاه کیفری مربوطه و تعیین جلسه رسیدگی و نهایتاً صدور رای به محکومیت یا برائت شخص متهم می باشد. که البته این رای نیز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض می باشد که رای صادر شده قطعی است.

مشاوره حقوقی دعاوی ضرب و جرح - وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی دعاوی ضرب و جرح

برای دریافت مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی ضرب و جرح و مشاوره با بهترین وکیل ضرورت و همچنین استفاده از خدمات و تجربیات وکلای خبره در خصوص دعاوی کیفری و دعاوی مربوط به ضرب و جرح می توانید از راه های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر استفاده نمایید.

مشاوره حقوقی